ക്രിപ്റ്റോ ശൂന്യൻ! on Clubhouse

ക്രിപ്റ്റോ ശൂന്യൻ! Clubhouse
1.2k Members
Updated: May 27, 2022

Description

ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ...!
ഒന്നുമറിയാത്തവൻ...!
V/S
എല്ലാമുള്ളവൻ...!
എല്ലാമറിയുന്നവൻ...!🧐


Rules

Let's be gentle!

Let's be explorative!

Let's be true!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,200 +191 +19.0%
November 23, 2021 1,009 +2 +0.2%
November 20, 2021 1,007 +12 +1.3%
November 16, 2021 995 +5 +0.6%
November 15, 2021 990 +2 +0.3%
November 13, 2021 988 +43 +4.6%
October 31, 2021 945 +4 +0.5%
October 30, 2021 941 +7 +0.8%
October 29, 2021 934 +289 +44.9%
August 22, 2021 645 +3 +0.5%
August 18, 2021 642 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs