മക്കാനി • Makkani on Clubhouse

മക്കാനി • Makkani Clubhouse
3.9k Members
🌳 Philosophy 🎉 Welcome Newbies Topics
Updated: Nov 30, 2022

Rules

Do not use foul language;

ക്ലബ്ബിലെ റൂമുകളിൽ സഭ്യമായി പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാത്തവരെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്നും റൂമിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്.

മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകുക

റൂമുകളിൽ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുകളിൽ സംസാരിക്കുകയോ അധികനേരം സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരം നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 05, 2022 3,900 -100 -2.5%
June 16, 2022 4,000 +100 +2.6%
June 02, 2022 3,900 -100 -2.5%
April 23, 2022 4,000 +100 +2.6%
April 09, 2022 3,900 -100 -2.5%
March 11, 2022 4,000 +27 +0.7%
November 16, 2021 3,973 +1 +0.1%
November 13, 2021 3,972 -2 -0.1%
November 11, 2021 3,974 -2 -0.1%
October 31, 2021 3,976 -2 -0.1%
October 28, 2021 3,978 -36 -0.9%
August 17, 2021 4,014 -20 -0.5%
July 09, 2021 4,034 +4 +0.1%
July 08, 2021 4,030 +9 +0.3%
July 06, 2021 4,021 +4 +0.1%
July 05, 2021 4,017 +6 +0.2%
July 04, 2021 4,011 +2 +0.1%
July 02, 2021 4,009 +9 +0.3%
July 01, 2021 4,000 +6 +0.2%
June 29, 2021 3,994 -2 -0.1%
June 28, 2021 3,996 +7 +0.2%
June 27, 2021 3,989 +2 +0.1%
June 26, 2021 3,987 +7 +0.2%
June 25, 2021 3,980 +10 +0.3%
June 24, 2021 3,970 +12 +0.4%
June 23, 2021 3,958 +1 +0.1%
June 22, 2021 3,957 +12 +0.4%
June 21, 2021 3,945 +20 +0.6%
June 19, 2021 3,925 +21 +0.6%
June 18, 2021 3,904 +17 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs