മലയാളം Bloggers on Clubhouse

മലയാളം Bloggers Clubhouse
1k Members
Updated: Jan 30, 2024

Description

സൈബർ ലോകത്ത് മലയാള ഭാഷ പിച്ചവെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഒപ്പം നടന്ന നടത്തിയ, പരസ്പരം കൈ പിടിച്ച് നടത്തിയ മലയാളം ബ്ളോഗർമാരുടെയും പിൻ തലമുറക്കാരുടെയും കൂട്ടായ്മ.

1: *വര്ഗ്ഗീയ വിദ്വേഷം പടര്ത്തുന്ന പ്രസ്താവനകള് ഒഴിവാക്കുക.2: *വഴക്ക് പറയുക, ചീത്ത പറയുക, ദേഷ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക.


3: *മറ്റുളളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

* കളിയാക്കുകയോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

Rules

1

*വര്ഗ്ഗീയ വിദ്വേഷം പടര്ത്തുന്ന പ്രസ്താവനകള് ഒഴിവാക്കുക.


2

*വഴക്ക് പറയുക, ചീത്ത പറയുക, ദേഷ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക.

3

*മറ്റുളളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

* കളിയാക്കുകയോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2024 1,003 0 0.0%
December 17, 2023 1,003 0 0.0%
November 06, 2023 1,003 +1 +0.1%
October 07, 2023 1,002 +3 +0.4%
September 07, 2023 999 0 0.0%
August 10, 2023 999 +1 +0.2%
July 08, 2023 998 0 0.0%
June 15, 2023 998 +3 +0.4%
March 15, 2023 995 +1 +0.2%
January 08, 2023 994 +1 +0.2%
December 31, 2022 993 +1 +0.2%
December 24, 2022 992 +1 +0.2%
November 11, 2022 991 +1 +0.2%
November 05, 2022 990 +2 +0.3%
October 29, 2022 988 +1 +0.2%
September 24, 2022 987 +2 +0.3%
September 18, 2022 985 +1 +0.2%
September 11, 2022 984 -1 -0.2%
August 26, 2022 985 -3 -0.4%
August 07, 2022 988 +2 +0.3%
July 31, 2022 986 +1 +0.2%
July 25, 2022 985 +2 +0.3%
July 18, 2022 983 +1 +0.2%
July 12, 2022 982 -1 -0.2%
June 16, 2022 983 +4 +0.5%
June 09, 2022 979 +2 +0.3%
May 27, 2022 977 +3 +0.4%
May 14, 2022 974 +2 +0.3%
May 07, 2022 972 -1 -0.2%
April 23, 2022 973 +3 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs