തോണിക്കാർ on Clubhouse

തോണിക്കാർ Clubhouse
5k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലുള്ള എന്തും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

Rules

നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടിക്കും നിങ്ങൾക്കു തന്നെ ആയിരിക്കും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം.

ഹൈജാക്ക്❗️

ഈ ക്ലബ് ആരെങ്കിലും ഹൈജാക്ക് ചെയ്താൽ അതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും ക്ലബ് അഡ്മിനുകൾക്കു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 19, 2022 5,000 +100 +2.1%
September 12, 2022 4,900 +100 +2.1%
August 21, 2022 4,800 +100 +2.2%
August 01, 2022 4,700 +100 +2.2%
July 13, 2022 4,600 +100 +2.3%
June 23, 2022 4,500 +100 +2.3%
June 10, 2022 4,400 +100 +2.4%
May 21, 2022 4,300 +100 +2.4%
May 08, 2022 4,200 +100 +2.5%
April 17, 2022 4,100 +100 +2.5%
April 03, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 27, 2022 3,900 +100 +2.7%
March 12, 2022 3,800 +1,299 +52.0%
November 24, 2021 2,501 +28 +1.2%
November 22, 2021 2,473 +58 +2.5%
November 19, 2021 2,415 +19 +0.8%
November 18, 2021 2,396 +180 +8.2%
November 16, 2021 2,216 +17 +0.8%
November 15, 2021 2,199 +32 +1.5%
November 13, 2021 2,167 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,163 +21 +1.0%
November 08, 2021 2,142 +85 +4.2%
November 07, 2021 2,057 +3 +0.2%
November 06, 2021 2,054 +112 +5.8%
November 05, 2021 1,942 +5 +0.3%
November 04, 2021 1,937 +18 +1.0%
November 03, 2021 1,919 +13 +0.7%
October 31, 2021 1,906 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,904 +3 +0.2%
October 29, 2021 1,901 +17 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs