യുക്തിചിന്ത / Yukthichintha on Clubhouse

യുക്തിചിന്ത / Yukthichintha Clubhouse
5.3k Members
Updated: Nov 6, 2023

Description

സനൽ ഇടമറുകിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഏറെയും ഇവിടെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മീറ്റിംഗുകൾ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2023 5,320 +76 +1.5%
October 07, 2023 5,244 +232 +4.7%
September 07, 2023 5,012 +124 +2.6%
August 10, 2023 4,888 +54 +1.2%
July 08, 2023 4,834 +307 +6.8%
March 15, 2023 4,527 +127 +2.9%
January 12, 2023 4,400 +100 +2.4%
October 29, 2022 4,300 +100 +2.4%
August 13, 2022 4,200 +100 +2.5%
June 29, 2022 4,100 +100 +2.5%
May 27, 2022 4,000 +100 +2.6%
April 23, 2022 3,900 +100 +2.7%
April 02, 2022 3,800 +100 +2.8%
March 11, 2022 3,700 +598 +19.3%
November 22, 2021 3,102 +49 +1.7%
November 20, 2021 3,053 +1 +0.1%
November 19, 2021 3,052 +3 +0.1%
November 17, 2021 3,049 +4 +0.2%
November 14, 2021 3,045 -3 -0.1%
November 13, 2021 3,048 +28 +1.0%
November 12, 2021 3,020 +2 +0.1%
November 11, 2021 3,018 +2 +0.1%
November 08, 2021 3,016 +7 +0.3%
November 07, 2021 3,009 -2 -0.1%
November 06, 2021 3,011 +71 +2.5%
November 04, 2021 2,940 +6 +0.3%
November 01, 2021 2,934 -1 -0.1%
October 31, 2021 2,935 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,933 +18 +0.7%
October 28, 2021 2,915 +2,533 +663.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs