കനേഡിയൻ താളുകൾ on Clubhouse

കനേഡിയൻ താളുകൾ Clubhouse
3.4k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

CANADIAN TAALUKAL IS AN INITIATIVE FROM CANADIAN MALAYALEES FOR PROMOTING ART ,AWARENESS, AND NETWORKING. JOIN OUR WHATSAPP GROUP. https://chat.whatsapp.com/Lh9FTqrjL2j7F8EC5viiVa Visit us at facebook.com/canadiantaalukal
Youtube.com/canadiantaalukal
NO POLITICS , RELIGION AND BUSINESS PROMOTION:
PLEASE MUTE WHEN OTHERS SPEAKING:
BE RESPECTFUL TO OTHERS:

Rules

NO POLITICS , RELIGION AND BUSINESS PROMOTION

PLEASE MUTE WHEN OTHERS SPEAKING

BE RESPECTFUL TO OTHERS

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 3,411 0 0.0%
February 05, 2024 3,411 0 0.0%
December 22, 2023 3,411 -1 -0.1%
November 10, 2023 3,412 0 0.0%
October 10, 2023 3,412 0 0.0%
September 10, 2023 3,412 -2 -0.1%
August 13, 2023 3,414 -4 -0.2%
July 11, 2023 3,418 0 0.0%
June 18, 2023 3,418 -5 -0.2%
March 17, 2023 3,423 +23 +0.7%
August 14, 2022 3,400 +100 +3.1%
August 07, 2022 3,300 -100 -3.0%
July 19, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 03, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 12, 2022 3,200 +116 +3.8%
November 22, 2021 3,084 -6 -0.2%
November 09, 2021 3,090 +1 +0.1%
November 08, 2021 3,089 +1 +0.1%
November 05, 2021 3,088 +1 +0.1%
November 03, 2021 3,087 +5 +0.2%
October 31, 2021 3,082 +1 +0.1%
October 30, 2021 3,081 +2 +0.1%
October 28, 2021 3,079 +233 +8.2%
August 26, 2021 2,846 +8 +0.3%
August 25, 2021 2,838 +3 +0.2%
August 24, 2021 2,835 +9 +0.4%
August 23, 2021 2,826 +1 +0.1%
August 22, 2021 2,825 +3 +0.2%
August 21, 2021 2,822 +5 +0.2%
August 20, 2021 2,817 +12 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs