ഓഹരി വിപണി ക്ലബ് on Clubhouse

ഓഹരി വിപണി ക്ലബ് Clubhouse
5.2k Members
Updated: May 14, 2022

Description

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി

നമുക്ക് ഇൻവസ്റ്റ്/ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം
സുരക്ഷിതമായി

Mob : +91 7907459055


Telegram
https://t.me/oharivipaniclub

https://t.me/wealthandhealthideas

https://t.me/whigtraders

https://t.me/keralainvestorforum

It is strictly for Educational purpose only

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 5,200 +100 +2.0%
April 10, 2022 5,100 +100 +2.0%
March 19, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 12, 2022 4,900 +1,152 +30.8%
November 24, 2021 3,748 +1 +0.1%
November 23, 2021 3,747 +6 +0.2%
November 22, 2021 3,741 +17 +0.5%
November 21, 2021 3,724 +19 +0.6%
November 20, 2021 3,705 +1 +0.1%
November 19, 2021 3,704 +28 +0.8%
November 18, 2021 3,676 +1 +0.1%
November 17, 2021 3,675 +26 +0.8%
November 16, 2021 3,649 +25 +0.7%
November 15, 2021 3,624 +16 +0.5%
November 13, 2021 3,608 +21 +0.6%
November 12, 2021 3,587 +14 +0.4%
November 11, 2021 3,573 +26 +0.8%
November 09, 2021 3,547 +8 +0.3%
November 08, 2021 3,539 +19 +0.6%
November 06, 2021 3,520 +25 +0.8%
November 05, 2021 3,495 +11 +0.4%
November 04, 2021 3,484 +4 +0.2%
November 03, 2021 3,480 +33 +1.0%
November 01, 2021 3,447 +4 +0.2%
October 31, 2021 3,443 +13 +0.4%
October 30, 2021 3,430 +18 +0.6%
October 29, 2021 3,412 +18 +0.6%
October 28, 2021 3,394 +1,080 +46.7%
August 26, 2021 2,314 +25 +1.1%
August 25, 2021 2,289 +35 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs