معتادان گمنام on Clubhouse

معتادان گمنام Clubhouse
262 Members
Updated: Oct 31, 2023

Description

خداوندا 
آرامشی عطا فرما ،
تا بپذیرم آن چه را که نمی توانم تغییر دهم
شهامتی که تغییردهم آن چه را که می توانم
و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

Some Club Members

More Clubs