ചായയും ചിന്തയും.... on Clubhouse

ചായയും ചിന്തയും.... Clubhouse
230 Members
Updated: Mar 14, 2024

Description

ചായക്കൊപ്പം അൽപ്പം ചിന്തയും. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള തുറന്ന ചർച്ച. ഇവിടെ ഒരു മറയും ഉണ്ടാവില്ല. ധൈര്യസമേതം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം, തർക്കിക്കാം, ചർച്ച ചെയ്‌യാം. സ്നേഹവും സൗഹൃദവും മാത്രം. 😍😍😎

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 14, 2024 230 +1 +0.5%
January 24, 2024 229 0 0.0%
December 10, 2023 229 +1 +0.5%
November 02, 2023 228 0 0.0%
October 03, 2023 228 +1 +0.5%
September 03, 2023 227 0 0.0%
August 05, 2023 227 0 0.0%
July 05, 2023 227 0 0.0%
April 09, 2023 227 0 0.0%
March 14, 2023 227 0 0.0%
June 15, 2022 227 +1 +0.5%
June 02, 2022 226 -3 -1.4%
March 10, 2022 229 +1 +0.5%
November 19, 2021 228 -2 -0.9%
October 30, 2021 230 -2 -0.9%
October 28, 2021 232 -2 -0.9%
August 19, 2021 234 -2 -0.9%
August 18, 2021 236 -1 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs