അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് വരാം. on Clubhouse

അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് വരാം. Clubhouse
87 Members
🧶 Relationships ✨ Meet People Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

അന്തസ്സ് വേണമെടാ മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒക്കെ ഇത്ര പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അല്ലേ.

അന്തസ്സുള്ള 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜 സംസാരിക്കാൻ മാത്രം വന്നാൽ മതി.

നീയൊക്കെ എന്താടാ കളിക്കുന്നടാ.
അമ്പടാ........

Some Club Members

More Clubs