മല്ലു മുതലാളി on Clubhouse

മല്ലു മുതലാളി Clubhouse
568 Members
🎉 Welcome Newbies Topic
Updated: Mar 17, 2023

Description

കേറിവാടാ മക്കളെ 😁😉

Rules

രാഷ്ട്രീയം

രാഷ്‌ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക്‌ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക.. അല്ലാതെ ഉള്ള റൂമിൽ രാഷ്‌ടീയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല 👍

വെക്തി ഹത്യ 🚷

ഒരു വ്യക്തിയെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നതോ ഏതേലും വ്യക്തികളുടെ പ്രൈവസി റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനൊ പാടില്ല ✔️

മതം

മതപരമായ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മതത്തെ മോശമായി സംസാരിക്കാനോ മതചാരങ്ങളെ ഇകഴ്ത്താനൊ പാടില്ല 💔

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 568 0 0.0%
January 16, 2023 568 +1 +0.2%
January 04, 2023 567 +1 +0.2%
November 12, 2022 566 +1 +0.2%
October 10, 2022 565 +1 +0.2%
September 25, 2022 564 -1 -0.2%
September 12, 2022 565 -1 -0.2%
July 13, 2022 566 +1 +0.2%
June 17, 2022 565 -3 -0.6%
March 12, 2022 568 -3 -0.6%
November 22, 2021 571 +1 +0.2%
November 06, 2021 570 -2 -0.4%
October 31, 2021 572 -2 -0.4%
October 29, 2021 574 +20 +3.7%
August 25, 2021 554 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs