നമ്മൾ ഇടം-Family on Clubhouse

നമ്മൾ ഇടം-Family Clubhouse
43 Members
Updated: Mar 11, 2024

Description

🔰ക്ലബ്ബോത്സവം 2021💫 കലാപരിാടികൾ👋

1. ലളിതഗാനം (single Malayalam)
2. ലളിതഗാനം (Group Malayalam )
3. കർണാടക സംഗീതം (Single)
4. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം (Single)
5. മാപ്പിളപ്പാട്ട്
6. ഒപ്പനപ്പാട്ട്
7.തിരുവാതിരപ്പാട്ട്
8. ഗസൽ (Single)
9. ഭക്തിഗാനം (Single)
10. നാടൻ പാട്ട്
11. നാടക ഗാനം (Single)
12. സിനിമാഗാനം (with karoke single)
13. സിനിമാഗാനം (without karoke single)
14. സിനിമാഗാനം (Duet with karoke)
15. സിനിമാഗാനം (Duet without karoke)
16. സംഗീത നാടകം ( 12 - 15 min)
17. ഏകാംഗ നാടകം ( 3 - 5 min)
18. ഏകാംഗ അഭിനയം 3-mts ( monoact)
19. നാടകം ടീം ( 15-20 min)
20. കഥാപ്രസംഗം (12- 15 min)
21. പ്രസംഗമത്സരം (single) 3 min
22. Debate (Best Debator contest)
23. കവിതാലാപനം
24. കഥാപാരായണം (7-10) min
25. കഥാരചന
26. കവിതാരചന
27. അന്താക്ഷരി
28. ക്വിസ്
29. Instrumental Music (single)
30. Insta reels (social impactful)
31. Insta post (social impactful)
32. Clubhouse DP contest
33. Mobile Photography contest
34. Best Creative Content Contest (Best Idea)
35. Best Cooking Reciepe (Insta)
36. English / Malayalam Reading Competition
37. Best Youtube video
38. Drawing Competition (Insta)
39. Stress Interview
40. Puzzle (Answers from different clubs)
More...

Register:

📝 Instagram : nammal_edam

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2024 43 0 0.0%
January 21, 2024 43 0 0.0%
December 07, 2023 43 0 0.0%
October 31, 2023 43 0 0.0%
September 30, 2023 43 0 0.0%
September 01, 2023 43 0 0.0%
August 03, 2023 43 0 0.0%
July 03, 2023 43 +1 +2.4%
April 07, 2023 42 0 0.0%
March 12, 2023 42 +1 +2.5%
November 16, 2021 41 -10 -19.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs