കഥയും കട്ടനും on Clubhouse

കഥയും കട്ടനും Clubhouse
2.5k Members
📚 Books ✨ Meet People Topics
Updated: Jun 29, 2022

Description

കൈയിലൊരു കപ്പ് കട്ടനുമായി കഥകളെ പറ്റി വിചാരിച്ചിരിക്കാനൊരിടം..

📘☕🍷

Rules

Be nice, Be respectful

If not you will be kicked out 😉

No Ad Hominem attacks

We welcome thoughtful, respectful discussion and good faith conversation. No personal or categorical attacks.

Stick to the topic

Please limit your contribution to the topic of the day.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 11, 2022 2,400 +32 +1.4%
November 22, 2021 2,368 +7 +0.3%
November 18, 2021 2,361 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,363 +7 +0.3%
November 09, 2021 2,356 +2 +0.1%
November 08, 2021 2,354 +6 +0.3%
November 06, 2021 2,348 +22 +1.0%
November 03, 2021 2,326 +3 +0.2%
October 31, 2021 2,323 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,321 +3 +0.2%
October 28, 2021 2,318 +179 +8.4%
August 27, 2021 2,139 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,138 -2 -0.1%
August 23, 2021 2,140 +49 +2.4%
August 21, 2021 2,091 +80 +4.0%
July 31, 2021 2,011 +177 +9.7%
July 15, 2021 1,834 +92 +5.3%
July 08, 2021 1,742 +14 +0.9%
July 06, 2021 1,728 +5 +0.3%
July 05, 2021 1,723 +157 +10.1%
July 04, 2021 1,566 +119 +8.3%
July 03, 2021 1,447 +45 +3.3%
July 02, 2021 1,402 +33 +2.5%
June 30, 2021 1,369 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs