Club Amara on Clubhouse

Club Amara Clubhouse
1k Members
Updated: Jan 26, 2024

Description

މި ކްލަބަަކީ އަބަދުވެސް ސުލްޙަ މަސްލަސްކަމަށް ލޯބި އިސްކުރުމާއި އެކު ތަފާތުކުރުން ތަކުން އެކަހެރިވެ، ދިވެހި ޖުމްޙޫރިއްއާގެ ޤާނޫންއަސާސީ އާއި އިސްލާމްދީނާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމައަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ޢިޙްތިރާމް ކޮށްގެން ހިންގާ ކްލަބެކެއެވެ. އަދި ކްލަބުން ބޭރުގައި ( ގޭގައި ، އާއިލާ އަދި ދެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރޭގައި އަދި ރައްޓެހިންނާއި ދޭދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ) ޖެހޭ އެކިއެކި މައްސަލަ މި ކްލަބް ގައި އައިސް ބަހުސް ކުރުމަކީ މުޅިން މަނާ ކަމެކެއެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް އަދަބުވެރި ކަމާއި އެކު އެންގިން!!!
Rule # 1: މި ކުލަބުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނިސްބަތް ވާހެން ސީދާ ގޮތަކަށްވެސް އަދި ނުސީދާ ގޮތަކުން ވިޔަސް މސްލަހަތު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް އެއްވެސް މެމްބަރެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ!
Rule # 2: މި ކްލަބް ގެ އެޱްމިން ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކްލަބްގެ އެއްވެސް މޮޱަރޭޓަރަކަށް ނިސްބަތްވާހެން އެއްވެސް މެމްބަރަކު އަދި އެއްވެސް ވިޒިޓަރެއްވެސް އަމަލު ނުކުރުމަށް ގޮވާލަން! 2.1# ކްލަބުން ބޭރުގައި ހިގާ އެއްވެސް ކަމެއް އާޢިލީ މައްސަލައެއް ވިއަސް ރައްޓެހިންގެ ތެރޭގައި ހިޤާފައިވާ ކަމެއްވިއަސް މި ކްލަބް ތެރެއަށް ގެނެސް މިތާ އެވާހަކަ ނުދެއްކުން
Rule # 3: އިސްވެ ދެންނެވިފައި ވާ ޤަވާއިދު 1# އަދި 2# މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެއްވެސް އެންގުމަކާއި ނުލައި ކްލަބުން ރިމޫވް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. ( އަދި މި ޙާލަތުގައި ރިމޫވް ކޮށްލާ ފަރާތް ރިމޫވް ކޮށްލެވިފައި ވާނީ ކްލަބްގެ ލީޱަރުގެ އެންގުމުގެ މަތިންނެވެ ، އަދި މި ކްލަބްގެ ރޫލްސް ތަކަށް ބޯ ނުލެބުމުން ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ!!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 26, 2024 1,059 0 0.0%
December 12, 2023 1,059 +2 +0.2%
November 03, 2023 1,057 +3 +0.3%
October 03, 2023 1,054 +2 +0.2%
September 04, 2023 1,052 0 0.0%
August 06, 2023 1,052 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs