എല്ലാവരും കർഷകർ on Clubhouse

എല്ലാവരും കർഷകർ Clubhouse
462 Members
Updated: May 16, 2024

Description

ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വേണ്ട പച്ചക്കറി🥕🍆🍅🥦🥗, മറ്റു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും വിഷമയമാകാതെ നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാം അതിനായി നമുക്കൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 6 വരെ നമുക്ക് കൃഷിയെ🌾 കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം
മണ്ണാണ് ജീവൻ 🌱: കൃഷി സംബന്ധിയായി എന്തും സംസാരിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം
പരസ്പരബഹുമാനം ❤️: അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര🥰 ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുക

Rules

മണ്ണാണ് ജീവൻ 🌱

കൃഷി സംബന്ധിയായി എന്തും സംസാരിക്കാം, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം

പരസ്പരബഹുമാനം ❤️

അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര🥰 ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 16, 2024 462 0 0.0%
February 24, 2024 462 +1 +0.3%
January 10, 2024 461 +3 +0.7%
November 26, 2023 458 0 0.0%
October 23, 2023 458 +1 +0.3%
September 23, 2023 457 0 0.0%
August 25, 2023 457 +1 +0.3%
July 22, 2023 456 +1 +0.3%
June 27, 2023 455 +3 +0.7%
March 24, 2023 452 +1 +0.3%
March 08, 2023 451 0 0.0%
January 13, 2023 451 +1 +0.3%
November 14, 2022 450 +1 +0.3%
October 19, 2022 449 +1 +0.3%
September 28, 2022 448 -3 -0.7%
September 15, 2022 451 +1 +0.3%
September 08, 2022 450 +1 +0.3%
August 17, 2022 449 +1 +0.3%
July 28, 2022 448 -1 -0.3%
July 22, 2022 449 +1 +0.3%
June 26, 2022 448 +1 +0.3%
June 19, 2022 447 +1 +0.3%
June 06, 2022 446 +2 +0.5%
May 30, 2022 444 -3 -0.7%
March 30, 2022 447 +1 +0.3%
March 22, 2022 446 +1 +0.3%
March 15, 2022 445 +4 +1.0%
February 21, 2022 441 +13 +3.1%
October 28, 2021 428 +7 +1.7%
August 25, 2021 421 +2 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs