മനസ്സ് മനഃശാസ്ത്രം മലയാളം on Clubhouse

മനസ്സ് മനഃശാസ്ത്രം മലയാളം Clubhouse
1k Members
Updated: Jan 17, 2024

Description

മനഃശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റിയും, മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റിയും, ഗവേഷണത്തെപ്പറ്റിയും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇടം.
ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉള്ള സംസാരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി.
#രോഗനിർണ്ണയമോ ചികിത്സയോ നടത്തുന്ന ഇടമല്ല#

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 17, 2024 1,034 0 0.0%
December 04, 2023 1,034 0 0.0%
October 28, 2023 1,034 0 0.0%
September 28, 2023 1,034 0 0.0%
August 30, 2023 1,034 0 0.0%
July 27, 2023 1,034 0 0.0%
July 01, 2023 1,034 -7 -0.7%
April 05, 2023 1,041 0 0.0%
March 11, 2023 1,041 +41 +4.2%
August 18, 2022 1,000 -100 -9.1%
May 18, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 08, 2022 1,000 -6 -0.6%
November 12, 2021 1,006 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,007 +5 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs