ایران فدرال on Clubhouse

ایران فدرال Clubhouse
1.9k Members
Updated: Feb 9, 2024

Description

در کلاب ایران فدرال بە موضوع نظام فدرال متناسب با ویژگیھای ایران خواھیم پرداخت. ایران یک کشور کثیرالمللە با زبانھا و ادیان و مذاھب گوناگون است. ساختار سیاسی متناسب با ایران یک جمھوری سکولار دموکراتیک فدرال است. نظام فدرالی مورد نظر این کلاب ملی-جغرافیایی است. ھر پنجشنبە و یکشنبە با موضوعھای مرتب با فدرالیسم ھمراە ما باشید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 09, 2024 1,963 +27 +1.4%
December 26, 2023 1,936 +30 +1.6%
November 12, 2023 1,906 +25 +1.4%
October 13, 2023 1,881 +30 +1.7%
September 13, 2023 1,851 +10 +0.6%
August 15, 2023 1,841 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs