നാട്ടിലെ പാട്ടുകാർ on Clubhouse

നാട്ടിലെ പാട്ടുകാർ Clubhouse
2.4k Members
🎤 Karaoke 💥 Fun Topics
Updated: Nov 23, 2022

Description

പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പാടാനും പാട്ടുകേൾക്കാനും ഒത്തുകൂടാനും ആയി ഒരിടം

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 29, 2022 2,400 +100 +4.4%
September 17, 2022 2,300 -100 -4.2%
August 06, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 31, 2022 2,300 -100 -4.2%
July 18, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 10, 2022 2,300 -32 -1.4%
November 13, 2021 2,332 -4 -0.2%
November 06, 2021 2,336 -1 -0.1%
November 02, 2021 2,337 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,333 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,331 +47 +2.1%
August 26, 2021 2,284 -1 -0.1%
August 24, 2021 2,285 -2 -0.1%
August 21, 2021 2,287 +8 +0.4%
August 19, 2021 2,279 +24 +1.1%
July 31, 2021 2,255 +135 +6.4%
July 15, 2021 2,120 +84 +4.2%
July 08, 2021 2,036 +15 +0.8%
July 06, 2021 2,021 +28 +1.5%
July 05, 2021 1,993 +25 +1.3%
July 04, 2021 1,968 +36 +1.9%
July 03, 2021 1,932 +32 +1.7%
July 02, 2021 1,900 +49 +2.7%
June 30, 2021 1,851 +4 +0.3%
June 29, 2021 1,847 +12 +0.7%
June 27, 2021 1,835 +17 +1.0%
June 26, 2021 1,818 +21 +1.2%
June 25, 2021 1,797 +32 +1.9%
June 24, 2021 1,765 +12 +0.7%
June 23, 2021 1,753 +65 +3.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs