പുസ്തകശാല on Clubhouse

പുസ്തകശാല Clubhouse
4k Members
Updated: Jun 29, 2022

Description

കൂടുതൽ തെളിമയോടെ പുഞ്ചിരിക്കാനും
പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ക്ഷമിക്കാനും
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ തന്നെ നിർജ്ജീവവും അത്തരം വായനകൾ തീർത്തും സമയനഷ്ടവുമാണ്.

നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചു പറയാനുള്ള ഇടം.
ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല, നല്ലൊരു വായനാശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വരൂ.

പുസ്തകശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ വിളിക്കുമല്ലോ.
9946442200

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 14, 2022 4,000 +100 +2.6%
March 12, 2022 3,900 +112 +3.0%
November 22, 2021 3,788 +10 +0.3%
November 16, 2021 3,778 +2 +0.1%
November 15, 2021 3,776 +5 +0.2%
November 13, 2021 3,771 +2 +0.1%
November 12, 2021 3,769 +5 +0.2%
November 11, 2021 3,764 +4 +0.2%
November 09, 2021 3,760 +2 +0.1%
November 08, 2021 3,758 +10 +0.3%
November 07, 2021 3,748 +4 +0.2%
November 06, 2021 3,744 +3 +0.1%
November 04, 2021 3,741 +1 +0.1%
November 03, 2021 3,740 +4 +0.2%
November 02, 2021 3,736 +2 +0.1%
November 01, 2021 3,734 +2 +0.1%
October 30, 2021 3,732 +4 +0.2%
October 29, 2021 3,728 +4 +0.2%
October 28, 2021 3,724 +514 +16.1%
August 27, 2021 3,210 +6 +0.2%
August 26, 2021 3,204 +42 +1.4%
August 24, 2021 3,162 +6 +0.2%
August 23, 2021 3,156 +17 +0.6%
August 21, 2021 3,139 +19 +0.7%
August 19, 2021 3,120 +9 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs