കിഷ്കിന്ദ on Clubhouse

കിഷ്കിന്ദ Clubhouse
1.1k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

Freedom for expression, ഭൂമിയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചും ഭയ ആശങ്ക ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കു,
No personal harassment : വ്യക്കിതിപരമായ അധിഷേപം പാടില്ല
ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുക :

Rules

No personal harassment

വ്യക്കിതിപരമായ അധിഷേപം പാടില്ല

ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 1,144 0 0.0%
December 22, 2023 1,144 +2 +0.2%
November 10, 2023 1,142 +5 +0.5%
October 10, 2023 1,137 +3 +0.3%
September 11, 2023 1,134 +5 +0.5%
August 13, 2023 1,129 0 0.0%
July 11, 2023 1,129 0 0.0%
June 18, 2023 1,129 -8 -0.8%
March 17, 2023 1,137 +37 +3.4%
March 12, 2022 1,100 +39 +3.7%
November 22, 2021 1,061 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,062 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,063 +40 +4.0%
November 14, 2021 1,023 +4 +0.4%
November 12, 2021 1,019 +3 +0.3%
November 03, 2021 1,016 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,015 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs