കിഷ്കിന്ദ on Clubhouse

കിഷ്കിന്ദ Clubhouse
1.1k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

Freedom for expression, ഭൂമിയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചും ഭയ ആശങ്ക ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കു,

Rules

No personal harassment

വ്യക്കിതിപരമായ അധിഷേപം പാടില്ല

ആശയങ്ങളെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,100 +39 +3.7%
November 22, 2021 1,061 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,062 -1 -0.1%
November 16, 2021 1,063 +40 +4.0%
November 14, 2021 1,023 +4 +0.4%
November 12, 2021 1,019 +3 +0.3%
November 03, 2021 1,016 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,015 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs