ಅನುಷ್ಠಾನअनुष्ठानAnushTana on Clubhouse

ಅನುಷ್ಠಾನअनुष्ठानAnushTana Clubhouse
1.1k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

ಈ ಗುಂಪು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು (ಗಾಯನ, ಚಿತ್ರ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ) ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
This group encourages to implement good values(talents viz. Singing, drawing, dance, literature yoga in our day to day matters and follow consistantly.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 16, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 09, 2022 1,000 +15 +1.6%
April 03, 2022 985 +1 +0.2%
March 27, 2022 984 +5 +0.6%
March 18, 2022 979 +29 +3.1%
March 11, 2022 950 +234 +32.7%
November 22, 2021 716 +6 +0.9%
November 21, 2021 710 +9 +1.3%
November 15, 2021 701 +2 +0.3%
November 14, 2021 699 +6 +0.9%
November 11, 2021 693 +4 +0.6%
November 10, 2021 689 +3 +0.5%
November 09, 2021 686 +12 +1.8%
November 08, 2021 674 +8 +1.3%
November 04, 2021 666 +10 +1.6%
November 02, 2021 656 +27 +4.3%
October 31, 2021 629 +5 +0.9%
October 30, 2021 624 +4 +0.7%
October 29, 2021 620 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs