കള്ള് ഷാപ്പ് - Toddy shop on Clubhouse

കള്ള് ഷാപ്പ് - Toddy shop Clubhouse
1.4k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

കള്ള് ഷാപ്പിൽ കുണാണ്ടർമാർ ഇല്ല!! പ്രായത്തിനോ പദവിക്കോ ഫോള്ളോവെർസ് ന്റെ എണ്ണത്തിനോ ഇവിടെ മൈര് വിലയെ കൊടുക്കു. ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന ബഹുമാനം തിരിച്ചും തരും. നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് കിട്ടും ഇല്ലേൽ നല്ല പോലെ വായേല് കിട്ടും.
സൊസൈറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും, എന്റെ ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടും, തെറിയോ സെക്സ് ഓ രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ തെറ്റായി കാണുന്നവർ ഈ വഴിക്ക് വരരുത് . മേലെ കേറി വരാൻ കൈ ഉയർത്തിയാൽ കേറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കാം . ഇവിടെ വന്നു തെറി പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കി വിടില്ല തിരിച് വിളിക്കും . എന്ന്‌ ഷാപ്പ് മൊതലാളി

Rules

No gender or age based respect!!

Respect is never given it should be attained.

തെറി!!

തെറി പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കി വിടില്ല തിരിച്ചു വിളിക്കും

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 27, 2022 1,400 +100 +7.7%
May 14, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 17, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 10, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 12, 2022 1,000 +170 +20.5%
November 24, 2021 830 +3 +0.4%
November 22, 2021 827 +5 +0.7%
November 21, 2021 822 +18 +2.3%
November 17, 2021 804 +8 +1.1%
November 16, 2021 796 +2 +0.3%
November 15, 2021 794 +1 +0.2%
November 14, 2021 793 +3 +0.4%
November 13, 2021 790 +41 +5.5%
November 08, 2021 749 +3 +0.5%
November 07, 2021 746 +11 +1.5%
November 06, 2021 735 +21 +3.0%
November 01, 2021 714 +11 +1.6%
October 29, 2021 703 +2 +0.3%
October 28, 2021 701 +321 +84.5%
August 26, 2021 380 +3 +0.8%
August 25, 2021 377 +2 +0.6%
August 23, 2021 375 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs