വഴിക്കടവ് കൂട്ടം on Clubhouse

വഴിക്കടവ് കൂട്ടം Clubhouse
20 Members
📰 Current Events 🇮🇳 Hindi Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

നാടുകാണി ചുരം ഇറങ്ങിവരുന്ന കാറ്റിൻറെ മനോഹാരിതയിൽ തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന വഴിക്കടവ് പട്ടണം"

വഴിക്കടവ് പട്ടണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും, സൗഹൃദങ്ങൾ, നാടിന്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്കിവിടെ പങ്കു വെക്കാം"

*നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നാടും വളരട്ടെ"

Some Club Members

More Clubs