പഠിപ്പുര on Clubhouse

പഠിപ്പുര Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

📍📍 Time Table 📍📍

🔸Topic wise PSC Session- Monday to Sunday 7.30PM-8.30PMഎല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം

For the preparation of PSC,RRB,SSC etc.

LETS CRACK IT 🎯📚

For Enquiry WhatsApp 8754551330

Telegram Group link
https://t.me/joinchat/p8DYJSY_9DU3Njc1

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 2,106 +7 +0.4%
February 05, 2024 2,099 +5 +0.3%
December 22, 2023 2,094 +8 +0.4%
November 10, 2023 2,086 +4 +0.2%
October 10, 2023 2,082 +3 +0.2%
September 10, 2023 2,079 +2 +0.1%
August 13, 2023 2,077 0 0.0%
July 11, 2023 2,077 -3 -0.2%
June 18, 2023 2,080 -10 -0.5%
March 17, 2023 2,090 -10 -0.5%
November 25, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 24, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +32 +1.8%
November 11, 2021 1,868 -3 -0.2%
November 10, 2021 1,871 +2 +0.2%
November 07, 2021 1,869 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,866 +4 +0.3%
October 31, 2021 1,862 +3 +0.2%
October 30, 2021 1,859 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,858 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,856 +196 +11.9%
August 26, 2021 1,660 +7 +0.5%
August 25, 2021 1,653 +9 +0.6%
August 24, 2021 1,644 +5 +0.4%
August 22, 2021 1,639 +6 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs