Its Better in Baa on Clubhouse

Its Better in Baa Clubhouse
439 Members
Updated: Nov 30, 2022

Description

މި ކްލަބްގެ މަޤްޞަދަކީ ބ.އަތޮޅު އެކި ރަށްރަށުގެ ކުދިން ދިމާވެލާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްލާ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އާއި އެކި މައްސަލަތަކާއި އަދި އެހެނިހެންކަންކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކާލާ މަޝްވަރާ ކޮށްލުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުންނަށް ބ އަތޮޅަށް މަރުހަބާ ކިޔާލާ އަތޮޅުގެ ކަންކަން ތަޢާރަފްކޮށް ދިނުން

Rules

RESPECT

We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful.

USE “FREEDOM OF SPEECH” WISELY

Proclaim the truth and do not be silent , Yet refrain from violating other’s Rights.

ENJOY/ HAVE FUN/ BUILD HEALTHY CONVERSATIONS!

The conversations in this club should not lead to unhealthy relationships. Please promote positive vibes even in disagreements.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 17, 2022 439 +1 +0.3%
October 16, 2022 438 -1 -0.3%
August 07, 2022 439 +1 +0.3%
June 22, 2022 438 +1 +0.3%
June 09, 2022 437 +1 +0.3%
May 13, 2022 436 -1 -0.3%
March 18, 2022 437 +1 +0.3%
March 11, 2022 436 -2 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs