മല്ലു ബസ്സ് on Clubhouse

മല്ലു ബസ്സ് Clubhouse
1.1k Members
Updated: Feb 1, 2024

Description

💟മല്ലു ബസിന്റെ ഈ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലേക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം😜

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 01, 2024 1,153 0 0.0%
December 18, 2023 1,153 +2 +0.2%
November 07, 2023 1,151 +2 +0.2%
October 08, 2023 1,149 +1 +0.1%
September 08, 2023 1,148 0 0.0%
August 10, 2023 1,148 -1 -0.1%
July 09, 2023 1,149 +1 +0.1%
June 16, 2023 1,148 -14 -1.3%
March 16, 2023 1,162 -38 -3.2%
July 19, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 16, 2022 1,100 -100 -8.4%
April 09, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 26, 2022 1,100 -100 -8.4%
March 11, 2022 1,200 +40 +3.5%
November 18, 2021 1,160 -2 -0.2%
November 16, 2021 1,162 -3 -0.3%
November 02, 2021 1,165 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,164 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,163 -3 -0.3%
October 28, 2021 1,166 +495 +73.8%
August 25, 2021 671 +6 +1.0%
August 24, 2021 665 +31 +4.9%
August 22, 2021 634 +11 +1.8%
August 21, 2021 623 +5 +0.9%
August 19, 2021 618 +6 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs