കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി on Clubhouse

കേരള മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി Clubhouse
46 Members
Updated: Mar 23, 2024

Description

മാപ്പിള കലകളെയും, മാനവികതയേയും പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി 2001 ൽ ബഹു.പി.എച്ച്.അബ്ദുല്ല മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സംഘടന.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിദേശത്തും അക്കാദമിയുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 23, 2024 46 0 0.0%
February 01, 2024 46 0 0.0%
December 19, 2023 46 0 0.0%
November 08, 2023 46 0 0.0%
October 08, 2023 46 0 0.0%
September 08, 2023 46 0 0.0%
August 11, 2023 46 0 0.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs