കണ്ണൂർ വൈബ്സ് on Clubhouse

കണ്ണൂർ വൈബ്സ് Clubhouse
1.1k Members
✨ Meet People 🎉 Welcome Newbies ✨ Meet People Topics
Updated: Mar 15, 2023

Description

ആകെമൊത്തം ടോട്ടൽ കണ്ണൂർ ! ഒരു കണ്ണൂർ കാരൻ എന്ന നിലയിൽ കണ്ണൂരിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് എന്തും കലാ സാഹിത്യം ഭക്ഷണം കായികം അങ്ങനെ എന്തിനെപ്പറ്റിയും ചർച്ചചെയ്യാനും സന്തോഷിക്കാനും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉള്ള ക്ലബ്ബ്.

Rules

KANNUR VIBES RULES

*വഴക്കുപറയുക ശപിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക.

*മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാതെ ഇരിക്കുക.

*മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പേരുകളിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

*വർഗീയ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ. പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 1,152 +52 +4.8%
March 11, 2022 1,100 -40 -3.6%
November 13, 2021 1,140 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,139 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,138 +1 +0.1%
November 01, 2021 1,137 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,136 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,134 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,133 +43 +4.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs