ಉಸಿರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ on Clubhouse

ಉಸಿರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ Clubhouse
2.2k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

ಒಗ್ಗಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿದೆ!!!
Rule #1: ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಡಿಪಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇರಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ
Rule #2: All are equal in that group. We appreciate and respect each other's input into our group. Respect each other's time.
Intimidation and spamming are not condoned.

Rules

Rule #1

ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಡಿಪಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸೇರಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

Rule #2

All are equal in that group. We appreciate and respect each other's input into our group. Respect each other's time.
Intimidation and spamming are not condoned.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 18, 2023 2,288 -4 -0.2%
March 17, 2023 2,292 -8 -0.4%
January 31, 2023 2,300 +100 +4.6%
May 14, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 12, 2022 2,100 +19 +1.0%
November 20, 2021 2,081 +1 +0.1%
November 19, 2021 2,080 -2 -0.1%
November 14, 2021 2,082 -1 -0.1%
November 13, 2021 2,083 +18 +0.9%
November 12, 2021 2,065 +1 +0.1%
November 11, 2021 2,064 +13 +0.7%
November 06, 2021 2,051 +1 +0.1%
November 05, 2021 2,050 +2 +0.1%
November 04, 2021 2,048 +7 +0.4%
November 02, 2021 2,041 +2 +0.1%
November 01, 2021 2,039 +5 +0.3%
October 29, 2021 2,034 -2 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs