വെള്ളരിക്കപട്ടണം on Clubhouse

വെള്ളരിക്കപട്ടണം Clubhouse
1.6k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

"നേർത്ത വിരലുകൾ കൊണ്ടു ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണർത്താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഇനി നിനക്കു കടന്നുവരാം..... "

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 1,674 +5 +0.3%
February 06, 2024 1,669 +4 +0.3%
December 23, 2023 1,665 0 0.0%
November 11, 2023 1,665 +9 +0.6%
October 11, 2023 1,656 +7 +0.5%
September 11, 2023 1,649 +31 +2.0%
August 13, 2023 1,618 0 0.0%
July 12, 2023 1,618 +1 +0.1%
June 18, 2023 1,617 -4 -0.3%
March 18, 2023 1,621 +22 +1.4%
March 02, 2023 1,599 -1 -0.1%
September 06, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 12, 2022 1,500 +127 +9.3%
November 22, 2021 1,373 +13 +1.0%
November 15, 2021 1,360 +3 +0.3%
November 13, 2021 1,357 +3 +0.3%
November 11, 2021 1,354 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,353 +3 +0.3%
November 08, 2021 1,350 +5 +0.4%
November 05, 2021 1,345 +1 +0.1%
November 03, 2021 1,344 +7 +0.6%
November 01, 2021 1,337 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,335 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,332 +5 +0.4%
October 29, 2021 1,327 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,325 +4 +0.4%
August 25, 2021 1,321 -1 -0.1%
August 24, 2021 1,322 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs