സംസാരിക്കു, പ്രണയത്തിലാകൂ on Clubhouse

സംസാരിക്കു, പ്രണയത്തിലാകൂ Clubhouse
2.5k Members
Updated: Aug 7, 2022

Description

Only Entertainment ! ❤️
വരു , മിണ്ടു സംസാരിക്കു ~ ഹാപ്പി ആവു ! 😊

Rules

Entertainment Group

ഇതൊരു തമാശ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ്, ആരും സീരിയസ് ആക്കരുത് ! 👍

Hand Rise ചെയ്തത് വന്നിട്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കരുത് !

Full On Full Power, Chill Vibe ! 💖😍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 07, 2022 2,500 +100 +4.2%
July 18, 2022 2,400 +100 +4.4%
June 29, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 02, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 13, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 16, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 26, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 11, 2022 1,800 +375 +26.4%
November 16, 2021 1,425 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,426 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,428 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,427 +28 +2.1%
August 21, 2021 1,399 -31 -2.2%
July 31, 2021 1,430 +8 +0.6%
July 08, 2021 1,422 +3 +0.3%
July 06, 2021 1,419 +8 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs