ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ! on Clubhouse

ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ! Clubhouse
4.4k Members
Updated: May 15, 2022

Description

ಇದು ಶುದ್ಧ ಕೇಳುಗರ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 17, 2022 4,400 +100 +2.4%
March 12, 2022 4,300 +198 +4.9%
November 24, 2021 4,102 +7 +0.2%
November 21, 2021 4,095 +1 +0.1%
November 20, 2021 4,094 +4 +0.1%
November 19, 2021 4,090 +5 +0.2%
November 18, 2021 4,085 +14 +0.4%
November 17, 2021 4,071 +2 +0.1%
November 16, 2021 4,069 +7 +0.2%
November 15, 2021 4,062 +1 +0.1%
November 14, 2021 4,061 +3 +0.1%
November 13, 2021 4,058 +13 +0.4%
November 12, 2021 4,045 +5 +0.2%
November 11, 2021 4,040 +12 +0.3%
November 09, 2021 4,028 +4 +0.1%
November 08, 2021 4,024 +12 +0.3%
November 07, 2021 4,012 +10 +0.3%
November 05, 2021 4,002 +4 +0.2%
November 04, 2021 3,998 +12 +0.4%
November 02, 2021 3,986 +14 +0.4%
November 01, 2021 3,972 +2 +0.1%
October 31, 2021 3,970 +9 +0.3%
October 30, 2021 3,961 +15 +0.4%
October 29, 2021 3,946 -2 -0.1%
October 28, 2021 3,948 +948 +31.6%
August 27, 2021 3,000 +6 +0.3%
August 26, 2021 2,994 +175 +6.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs