നത്തോലി 0.1 on Clubhouse

നത്തോലി 0.1 Clubhouse
1.8k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

പാട്ടുകളുടെ അധോലോകത്തേക്ക്
എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം

പാട്ടിനെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന പാട്ടു പാടാനും ഒത്തു കൂടാനും പാടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക് സ്വാഗതം

Rules

Religion, Caste & Colour

Please be mindful about different members being from different backgrounds. So to make sure the atmosphere is safe and comfortable for everyone, please avoid talks on religion,caste or colour.

Personal Attacks

Do not carry out any of personal attacks, bullying or harassing. Please act mature and practice "agree to disagree"

Right to take decision

The decision of the moderator's will be final

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,800 +85 +5.0%
November 24, 2021 1,715 +10 +0.6%
November 23, 2021 1,705 +24 +1.5%
November 22, 2021 1,681 -1 -0.1%
November 20, 2021 1,682 +2 +0.2%
November 19, 2021 1,680 +5 +0.3%
November 17, 2021 1,675 +3 +0.2%
November 16, 2021 1,672 +2 +0.2%
November 14, 2021 1,670 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,671 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,669 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,668 +1 +0.1%
November 06, 2021 1,667 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,665 -1 -0.1%
November 02, 2021 1,666 +6 +0.4%
November 01, 2021 1,660 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,659 +10 +0.7%
October 30, 2021 1,649 +8 +0.5%
October 29, 2021 1,641 +22 +1.4%
October 28, 2021 1,619 +133 +9.0%
August 25, 2021 1,486 +1 +0.1%
August 24, 2021 1,485 +10 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs