മന്ദാരം2.0 on Clubhouse

മന്ദാരം2.0 Clubhouse
2k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

🦋ꂵꋬꋊ꒯ꁝꋬꋪꋬꂵ2.0🦋


⚡𝙁𝙪𝙣⚡𝙏𝙮𝙢𝙥𝙖𝙨𝙨⚡𝙎𝙥𝙚𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 ...🧚‍


⏤͟͟͞͞★ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്നാൽ
!സ്നേഹം മാത്രം❤⏤͟͟͞͞★


📌MODES -ലീഡേഴ്‌സ്/അഡ്മിൻസ് മാത്രം
📌പച്ചകുത്ത് ചോദിക്കരുത്
📌ചീത്തവിളിക്കാൻ പാടില്ല

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 10, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 21, 2022 1,800 +100 +5.9%
May 01, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 27, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 19, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 +312 +28.7%
November 24, 2021 1,088 +1 +0.1%
November 23, 2021 1,087 +5 +0.5%
November 22, 2021 1,082 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,083 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,084 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,085 +13 +1.3%
November 14, 2021 1,072 +18 +1.8%
November 13, 2021 1,054 +5 +0.5%
November 11, 2021 1,049 +9 +0.9%
November 10, 2021 1,040 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,038 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,037 +8 +0.8%
November 06, 2021 1,029 +6 +0.6%
November 05, 2021 1,023 +2 +0.2%
November 04, 2021 1,021 +139 +15.8%
November 01, 2021 882 +3 +0.4%
October 31, 2021 879 +16 +1.9%
October 30, 2021 863 +24 +2.9%
October 29, 2021 839 +24 +3.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs