വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി on Clubhouse

വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടി Clubhouse
494 Members
🍏 Education 👋 Clubhouse Topics
Updated: Aug 7, 2022

Description

ഹരിച്ചിട്ടും ഗുണിച്ചിട്ടും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്ത, കുരുങ്ങി മറിഞ്ഞ് കുഴപ്പം പിടിച്ച സംഗതികൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ........

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 07, 2022 494 -3 -0.7%
July 31, 2022 497 -1 -0.3%
June 22, 2022 498 -2 -0.4%
June 16, 2022 500 +2 +0.5%
June 09, 2022 498 +1 +0.3%
June 02, 2022 497 +1 +0.3%
May 20, 2022 496 +4 +0.9%
May 14, 2022 492 +3 +0.7%
May 07, 2022 489 +5 +1.1%
April 30, 2022 484 +1 +0.3%
April 23, 2022 483 +1 +0.3%
March 18, 2022 482 -3 -0.7%
March 11, 2022 485 +71 +17.2%
November 06, 2021 414 -1 -0.3%
October 31, 2021 415 -1 -0.3%
October 28, 2021 416 +33 +8.7%
August 22, 2021 383 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs